پروفایل

عدالت، يعني همين فرصت نفس كشيدن.......

عدالت شايد چيزي باشد كه خيلي ها به دنبالش هستند و در واقع آن را نمي يابند. عدالت همان حق است. هميشه شنيده ايد كه در همه جا سخن از حق است و گرفتن آن. حال يا به زور و يا به سكوت و يا به طريق ديگر. ولي آنچه كه چشم اميد به آن داريم عدالت خداوند است كه گويند در همه جا جاري است و رعايت مي شود. روزي داشتم حكايتي مي خواندم كه مضمون حكايت اين چنين بود كه: سه پسر بچه، ده گردو داشند. نزد پيري مي روند و از او مي خواهند آن ده گردو را با عدالت، چون عدالت خداوندي بين انها تقسيم كند. پير لبخندي ميزند و ده گردو را ميگرد. به نفر اول، هفت عدد مي دهد و به نفر دوّم سه تا و به كودك سومي هيچ گردويي نمي دهد و او را با ناكامي از خانه بيرون مي كند و سپس ميگويد: عدالت خداوندي اين است. به يكي آنقدر ميدهد كه خودش هم نمي داند با دارايي هايش چه كند، به ديگري بخور و نمير مي بخشد و به ديگري هيچ چيز عطا نمي كند.
نميدانم اين حكايت را چقدر قبول داريد. ولي عدالت خداوند را بايد بيش از اينها دانست. عدالت فقط بخشش مال و اموال دنيا نيست. زر و زيور نيست. زر و زيور را خداوند به كساني مي بخشد كه جز ماديات هيچ نمي بينند ونمي خواهند كه ببينند. به آنان بسيار مي بخشد تا در آن چه دارند غرق شوند و سراغي از يار را نگيرند. به دسته دوم، گاه مي بخشد و گاه نه، كه هم او را فراموش كنند و گاه نيز به يادش بياورند. و دسته سوم را دوست ميدارد. از آن جهت است كه مي خواهد صداي آنان را بشنود. با آنان سخن بگويد.
عدالت، يعني همين فرصت نفس كشيدن كه به همه ما عطا كرده.

_________________

 |